Bijbelse visie op rassenvermenging

 

Door het christendom wordt vermenging toegestaan. Dit is onbegrijpelijk daar God het in de Bijbel nadrukkelijk verbiedt om een verbond aan te gaan met vreemde volkeren en God zelfs de kinderen van deze vermengden vervloekt tot in het tiende geslacht (Deut. 23). Deze halfbloeden worden in de Bijbel bastaarden genoemd; dus zij die een barst in hun aard hebben. Bastaard betekent een kruising van twee of meer rassen van planten, dieren of mensen. Iedere bastaard draagt een aantal kenmerken in zich van beide rassen waaruit hij is voortgekomen. Bastaarden geven zelf aan te gevoelen dat er twee zielen in hen leven. Bastaarden hebben een gemengde ziel, of wel een gespleten ziel.
Het is voor mij onvoorstelbaar dat dominee’s met de bijbel in de hand, waarvan ze zeggen dat die van kaft tot kaft geïnspireerd is door de Heilige Geest, huwelijken kunnen inzegenen tussen twee verschillende rassen. God zelf zegt dat het een gruwel is in Zijn ogen. De raad die Bileam in de Bijbel gaf op de vraag hoe men een volk
kapot kan krijgen was: “Stuur er maar vreemde vrouwen op af”.
Door de zonde op seksueel gebied is de ongerechtigheid voortgekomen, een krom en verdraaid geslacht, de destructie, aids (is door mensen gemaakt), genetische afwijkingen, etc. Het vrouwenzaad heeft de opdracht de genetische blauwdruk rein te houden, Deut.23:1-3 en zich niet te verbasteren.

1 Die door plettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid, zal in de vergadering van JHWH niet komen.
Geen bastaard zal in de vergadering van JHWH komen; zelfs zijn tiende geslacht zal in de vergadering van JHWH niet komen.
3  Geen Ammoniet, noch Moabiet zal in de vergadering van JHWH komen; zelfs hun tiende geslacht zal in de vergadering van JHWH niet komen tot in eeuwigheid.
Ezra 10:11 
Nu dan, doet JHWH, uwer vaderen God, belijdenis en doet Zijn welgevallen, en scheidt u af van de volken des lands, en van de vreemde vrouwen.
Ezra 9:1-2  
1 Als nu deze dingen voleind waren, traden de vorsten tot mij toe, zeggende: Het volk Israëls, en de priesters, en de Levieten, zijn niet afgezonderd van de volken dezer landen, naar hun gruwelen, namelijk van de Kanaänieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. 2 Want zij hebben van hun dochteren genomen voor zichzelven en voor hun zonen, zodat zich vermengd hebben het heilig zaad met de volken dezer landen; ja, de hand der vorsten en overheden is de eerste geweest in deze overtreding.
Deut. 7:3  
Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen; gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen.
1Kon. 11:2  Van die volken, waarvan JHWH gezegd had tot de kinderen Israëls: Gijlieden zult tot hen niet ingaan, en zij zullen tot u niet inkomen; zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen; aan deze hing Salomo met liefde.

Lees ook eens Psalm 147:10

Hij gaf aan Jakob Zijne wetten,
Deed Isrel op Zijn woorden letten;
Hij leerde z’ in Zijn wegen wand’len;
Zo wou Hij met geen volken hand’len;
Die moesten Zijn getuigenissen
En Zijn verbondsgeheimen missen.
Laat dan Gods lof ten hemel rijzen;
Laat al wat adem heeft Hem prijzen!

Hoe vaak zou deze psalm in de kerken gezongen worden? Van het begin der mensheid af zijn er meerdere soorten mensen geweest. Kain en Abel, Ezau en Jakob. Ook wel schaapvolkeren en bokvolkeren genoemd. Deze mensen zijn, wat inborst en uiterlijk betreft, totaal verschillend aan elkaar. Een schaap zal nooit een bok worden en een bok nooit een schaap. Dus we kunnen niet zeggen dat alle mensen gelijk zijn.
"Eert uw vader en uw moeder" (Ex. 20:12) Dit wil o.a. zeggen: Heb je voorgeslachten lief. Heb je zaadlijn lief. Voor een ouder is het een schande als één van de kinderen zich gaat vermengen en het kleinkind een bastaard zal zijn.
 

     

Toen Noach leefde was de aarde vol wrevel, dat wil zeggen; te midden van een krom en verdraaid geslacht, alleen Noach was nog rechtvaardig. D.w.z. nog recht van aard, nog raszuiver. De overigen hadden zich vermengd met andere soorten. Lees ook eens hoe de profeten in de Bijbel waarschuwen tegen gemengde huwelijken, o.a. Nehemia 13:23-31
en Ezra 9. Lees ook eens Numeri 25 hoe er 24000 man stierf als gevolg van vermenging. Indien onze Schepper gemengde rassen gewild had, dan had Hij ook niet alle verschillende soorten hoeven te scheppen. Openbaring 2:14:"Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren (en zich vermengen met vreemde vrouwen)."

In de zogenaamde Apocriefe boeken staat het boek van Wijsheid. Wij lezen in boek van Wijsheid hoofdstuk 4:3-7        "Maar de vermenigvuldigende gebroed van de ongoddelijken zal niet voorspoed hebben, noch diep wortel schieten dat van vermengd geteel is, en ook zal hun geen vaste grondslag vestigen. Want, ook al bloeien ze voor een tijd,
ze zijn niet standvastig, ze zullen door de wind geschud worden, en door de kracht van de wind worden ze los gerukt. De gebrekkige takken zullen afgebroken worden en hun vrucht is waardeloos, niet rijp om te eten, ja, nergens goed voor."

Die Spreuke van Salomo 6:32   Hy wat vermeng is sonder Verstand; hy wat sy eie siel wil verwoes, hy doen so iets.Bij deze daag ik alle theologen en dominee’s uit om mij één tekst te tonen waarin God zelf toestemming geeft om je te vermengen met andere soorten en wil ik graag ook een antwoord op de vraag waarom halfbloeden (bastaarden) ‘vervloekt’ worden, tot in het tiende geslacht (Deut. 23:2-3). Waarom het tiende geslacht?
Omdat de theologen en dominee’s op mijn laatste vraag geen antwoord weten zal ik hem zelf maar geven;
Wanneer een blanke vrouw met een zwarte gemeenschap heeft komt daar een gemengde uit voort. Wanneer deze gemengde met een blanke gemeenschap heeft en het kind wat daaruit voort komt ook weer met een blanke gemeenschap heeft, en de daaruit voortkomende ook weer met een blanke en de volgende en de volgende, dan zou je zeggen dat het nageslacht steeds blanker en zuiverder wordt. Dat is ook zo maar het kan nooit volledig zuiver worden. Maar let nu op, wanneer nu voor tien geslachten steeds met een blanke gemeenschap geweest is, dan volgt er na het tiende geslacht een terugslag. Dit gebeurt met schapen, paarden en andere dieren. 
In Zuid-Afrika is het meerdere malen voorgekomen dat zwarte ouders een blank kind kregen of blanke ouders een zwart kind. Dit als gevolg van een vermenging in hun voorgeslachten. Conclusie: Eens vermengt, altijd gemengd!

Over telegony is in 1965 wetenschappelijk gepubliceerd in het hoofdstuk “Myths of Mating” van het boek: “Heredity and Environment” door A. Scheinfeld en H.L. Cooper (Van Stephen Jones “The Babylonian Connection”.

De Voorzienigheid heeft de aarde met reine mensenrassen bevolkt en de bastaard niet gewild en daarom is de bloedvermenging een zonde tegen Gods leiding en tegen de heilige wetten. “De zonde tegen bloed en ras is de erfzonde dezer wereld en het einde van een zich daaraan gevende mensheid,” schreef Hitler.

David Jordan se: "Twee individue van dieselfde ras verskil baie in 'n beduidende aantal gene: Waar kruising plaasvind word die gene van twee rasse onoplosbaar vermeng in verskeie kombinasies. As gevolg daarvan word die eienskappe van die twee rasse onoplosbaar vermeng. Na 'n kruising is daar geen kans om weer die suiwer rasse in latere geslagte te herwin nie."

Een kind dat voortgekomen is uit bijvoorbeeld de relatie van een blanke vrouw met een zwarte man, heeft in veel gevallen een of meer duidelijk zichtbare kenmerken van de vader. Op zichzelf niets bijzonders. Zeer opmerkelijk is echter dat wanneer die blanke vrouw nadien een relatie aangaat met een blanke man, het kind uit die nieuwe relatie nog onuitwisbare kenmerken kan vertonen van de eerste man! Dit fenomeen komt ook voor bij dieren. In Engeland was een paardenfokker die een paard door een zebra had laten dekken. Het daaruit voortgekomen veulen had een gevlekte huid. Toen hetzelfde paard later opnieuw gedekt werd, maar nu door een paardenhengst, kwam er toch weer een veulen met gevlekte huid, (zie Standard Process Labs, Milkauwee, Volume 8, no.3).

Conclusie: wanneer iemand zich eenmaal vermengd heeft, betekent dat er een lichaamssappen (genen) uitwisseling geweest is waardoor de bloedlijn nooit meer raszuiver zal zijn. Vermenging is dan ook de enige zonde waarvoor geen vergeving te verkrijgen is. Wanneer eenmaal de rasvreemde lichaamssappen in het lichaam gekomen zijn, kan deze daad niet meer ongedaan gemaakt worden.

Tijdens de Apartheidsperiode in Zuid Afrika waren er enkele wetten met betrekking tot rassenvermenging. Deze wetten zouden we weer moeten toepassen om zodoende de rassen te bewaren. Dit zijn er twee:

Apartheidswetten Zuid Afrika

1949 Prohibition of Mixed Marriages Act. Huwelijken tussen blank en niet-blank verboden.

1950 Immorality Act. Seksueel verkeer tussen blank en niet-blank verboden.

1950 Population Registration Act. Iedereen moet een identiteitskaart hebben waarop zijn ras staat aangegeven.

   

 

Die Boekrol van Wijsheid van Salomo over verbastering / vermenging van verschillende rassen
Zuid Afrikaanse vertaling

 

Wysheid 3:15-19              Want eervol is die vrug van suiwer werke, en onverganklik is die wortel van bedagsaamheid. 16 Maar die kinders van vermenging bly onvolwasse, en die kroos van ’n onwettige vermenging gaan tot niet. 17 En wanneer hulle lank lewe, word hulle tog soos niks geag, en eindelik is hulle ouderdom eerloos. 18 En wanneer hulle vroegtydig sterwe, het hulle geen hoop nie, en geen vertroosting op die dag van die oordeel nie. 19 Want rampsalig is die einde van ’n besoedelde saadlyn.

Wysheid 4:1-6                   Beter is kinderloosheid wat gepaard gaan met Suiwerheid: Sy bly onsterflik in die herinnering, omdat Sy erken word by Elohim en by die adamiet. 2 As Sy aanwesig is, word sy nagevolg; as Sy heegegaan het, word Sy gemis. Sy word bekroon en Sy seëvier, omdat Sy oorwin het deur te streef na ’n onbesoedelde beloning. 3 Daarom sal ’n groot getal kinders vir die besoedeldes nie voordelig wees nie: van basterlote gaan die wortel nie diep nie, en hulle sit nie op ’n stewige grondslag nie. 4 Want ook al bot hulle ’n tydlank uit in takke, hulle word geskud deur die wind omdat hulle wankelrig staasn, en hulle word deur die krag van die stormwinde ontwortel. 5 Die bastertakke word rondom gebreek, en hulle vrug is nikswerd, hulle is te besoedel om te eet en vir niks bruikbaar nie. 6 Want kinders wat uit vermenging gebore weord, is in die oordeel die getuies teen hulle ouers se misdaad.

Wysheid 145:24-26                         hulle eerbiedig nog die lewe nog die suiwerheid van die huwelik; die een vermoor die ander op listige wyse of besorg hom verdriet deur vermenging. 25 En alles gebeur deurmekaar: bloedvermenging en moord, diefstal en listige bedrog, verkregting, ontrou, oproer, meineed, 26 verontrusting van eensames, ondanks vir weldade, verpesting van siele, verwisseling van geslag, losbandigheid in die huwelike, vermenging en uitspattigehde.

Odes 13:3-4                       Vee die vuilheid van jou gesig af, en wees lief vir SY Apartheid en trek Haar aan; 4 En jy sal rassuiwer wees, al die tyd saam met hom. Halalu-jahh prys jul Jahh!

Odes 20:6                           Jy mag nie ’n baster verwek deur die bloed van jou siel nie, ook mag jy nie probeer om jou naaste te bedrieg nie, ook mag jy hom nie die bedekking van sy naaktheid ontneem nie.

Sirah 9:2-3                          Moenie jouself aan ’n vrou gee om haar op jou manlikheid te laat trap nie. 3 Moenie ’n verbasterde vrou nader dat jy nie in haar strikke val nie. Met een wat vermeng moet jy nie verkeer dat jy nie in haar nette gevang word nie.

Sirah 11:33-34                   Vlug weg van ’n besoedelde man af, want hy bring besoedeling voort, waarom sal jy ’n ewige klad dra? Moenie die besoedelde aankleef nie, want hy verdraai jou van die Weg en wend jou af van jou Verbondsbeloftes. 34. Pas op in jou weë vir iemand wat as vreemdeling by jou woon dat hy jou nie vervreem van wat vir jou kosbaar is nie.

Sirah 13:14-17                   Alle vlees het sy eie soort leif, en elke adamiet hom wat soos hy is. 15 Wees lief vir Jahweh al jou lewe, en roep Hom aan vir jou Verlossing. 16 Alle vlees bly by sy soort, en ’n adamiet sal klou aan sy ras. 17 Hoe kan ’n wolf by ’n lam gevoeg word? So is doe besoedelde vir die regverdige, en so die ryke vir die man wat beroof is.

Sirah 23:22-27                   En so ook ’n vrou wat haar eggenoot verlaat en ’n erfgenaam by ’n verbasterde voortbring. 23 Want ten eerste verwerp sy die Wet van die Hoogste El, en ten tweede oortree sy teen haar eggenoot, en ten derde vermeng sy deur verbastering, en by ’n verbasterde man bring sy ’n saadlyn voort. 24 Sy sal voor die gemeente uitgelei word, en oor haar kinders sal daar ’n besoeking wees. 25 Haar seuns sal nie wortel skiet nie, en haar takke sal nie vrugte voortbring nie. 26 Sy sal ’n vervloekte nagedagtenis nalaat, en haar skande sal nooit uitgewis word nie. 27 En al die inwoners van die Aarde sal weet, en almal wat oorgebly het, sal bemerk dat daar niks beter is as om Jahweh te vrees nie, en niks soeter is as om Sy Gebooie te bewaar nie.

Sirah 26:19-21                   My seun, in die krag van jou jeug, hou jouself volkome em moenie jou krag aan verbasterdes geen ie. 20 As jy ’n suiwer deel uit die hele veld gesoek het, saai jou eie saad en vertrou op jou eie ras. 21 So sal jou vrugte rondom jou wees en in die vertroue op jou saadlyn sal hulle groot word.

Sirah 40:15-17                   Die nageslag van die besoedelde sal nie veel takke voortbring nie, maar is besoedelde wortels op die harde rots. 16 Die onkruid aan die oewer van ’n stroom sal uitgetrek word voor die gras. 17 Maar suiwerheid sal tot in ewigheid nie beweeg word nie, en Geregtigheid sal vir altyd vas staan.

Sirah 41:7                            Die kind sal sy besoedelde vader vervloek, want as gevolg van hom word hy (die kind) verwyt.

Spreuke 2:7                       en Hy bewaar Wysheid vir die opregtes, Hy is ’n Skild vir die wat in rassuiwerheid wandel.

Spreuke 2:21-22              want die opregtes sal hul in die Aarde vestig, en die rassuiweres sal in haar oorbly, 22 maar die besoedeldes sal uit die Aarde uitgeroei, en die verraaiers sal uit haar weggeruk word.

Hooglied 6:9                      Een, die is My Duif, My rasegte, die enigste vir Haar Moeder; Sy is die Uitverkorene vir die Een wat Haar gebaar het.

Psalm 15:1-2                      Jahweh, wie mag vertoef in U Tent? Wie mag woon in die berg van U Apartheid? 2 Hy wat rassuiwer wandel en Geregtigheid doen, en wat met sy hart die Waarheid spreek.

Psalm 18:23-26                 Maar Ek was rassuiwer voor Hom, en Ek het myself weerhou van ontugtigheid. 24 So het Jahweh My dan vergelde na My wetsgehoorsaamheid, na die suiwerheid van My hande, voor Sy Oë. 25 By die getroue openbaar U Uself liefderyk, by die rassuiwer man van opregtheid, volkome, 26 by die Suiwere, openbaar U Uself suiwer; maar by die verdraaide betoon U Uself verdraaid.

Psalm 19:7                          Die wet van Jahweh is rasegtheid: sy laat die siel terugkeer; die Getuienis van Jahweh is betroubaar: Sy gee Wysheid aan die eenvoudige.

Psalm 26:1                          Doen aan My reg, o Jahweh, want Ek wandel raseg en vertrou op Jahweh sonder om te wankel.

Psalm 26:9-11                   Ruk my Siel nie weg saam met die oortreders en My lewe sasam met die manne van bloed nie, 10 in wie se hande bloedvermenging is, en wie se regterhand vol is van omkopery. 11 Maar Ek wandel raseg; verlos My en wees My barmhartig.

Psalm 37:37-38                 Let op die rassuiwere en kyk na die opregte, want daar is ’n toekoms vir die man van Vrede. 38 Maar die oortreders word tesame verdelg; die toekoms van die Besoedelde Een word afgesny.

Psalm 101:2-4                   Ek wil Myself wys gedra deur ’n rassuiwere lewenswyse – wanneer sal U na my kom? Ek wandel in die egtheid van My hart, binne in My huis. 3 Ek stel Belijaal nie voor My oë nie; die dade van afvalliges haat ek; die sal My nie aankleef nie. 4 Iemand met verbasteringsneigings moet ver van My af bly, wie besoedel is, wil Ek nie ken nie.

 

Het Hebreeuws kent verschillende woorden voor  het Nederlandse  woord “vreemdeling” en wel de volgende:

Gerim.

Een meetrekkende gast.

Toshab.

Een immigrant, ingezetene, buitenlander van Semitische oorsprong.

Nokriy.

Een bastaard, ontstaan uit incest, een bedorven wezen Zij mogen nooit in het Heiligdom komen en voor hen is er geen herstel mogelijk in het 50 jaar. Aan hen mag rente opgelegd worden. Deuteronomium 32:2 –  Jeremia 13:1; Deuteronomium 15:1-4; 23:19; Genesis 24:3 – Nehemia 13:27.

Zuwr.

Een af te wijzen, afschuwelijk wezen, een bastaard met “het wezen des velds” Deze mag nergens toetreden. Exodus 29:33; 30:33; Leviticus 22:10, 13; Hosea 5:

 

 

 

In sy opspraakwekkende boek, Negroes and Negro 'Slavery'; the First an Inferior Race: The Latter is Normal Condition, N.Y. 1961, skryf John van Evrie: "Iets soos liefde, of natuurlike liefderikheid, kan nooit mense van verskillende rasse aantrek nie en daarom is al die saamslapery tussen die rasse abnormaal - 'n verdraaiing van die instinkte van voortplanting. Hierdie 'oorspronklike sonde' , soos wat dit wel genoem kan word, bring sekere gevolge mee en die Bybelse wet dat kinders tot in die vierde en vyfde geslag gestraf sal word vir die sondes van hul vaders, word letterlik gewaar in die fisiese sin van die woord". Te dikwels is dit "die trotse Blanke.... wat meestal hierdie verschriklike sonde teen die hoerwet pleeg en wie dus sonde pleeg teen God en sy eie aard."

 

The Seventh Commandment

Johann Cronje - October 2009

There are a number of Bible verses that are most unpopular to read let alone any attempt to understand their actual meaning. These are some of the laws that have been given to us by God. Yet we choose, to find different meanings or understanding thereof. Some of these versus specifically refer to other groups and by implication could be seen as racist. What we must understand is that God spoke these words and the laws that He laid down, was for ever. It could therefore not be set aside by man. It could also not be scrapped from the Bible, by saying that these were only applicable to ancient biblical times. Some of these versus refer to the term :”for ever”. It must therefore be understood that with the first coming of Jesus, nothing of the rules and laws of His Father was set aside by Jesus, thus confirming the term “for ever”.

Let us have a look at some of these versus and may we respect God for His decisions.

1. Jonah 3: 7-8 – “ And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles saying, Let neither man nor beast, herd nor flock, taste any thing : let them not feed nor drink water: But let man and beast be covered with sackcloth, and cry mightily unto God; yea, let them turn every one from his evil way, and from the violence that is in their hand”.

The above verse clearly refers to
Man, beast, herd and flock separately. Surely herd and flock (being cattle, sheep and goats) cannot cover themselves with sackcloth, neither can they cry mightily unto God en certainly can they not turn away from their evil way and violence.

Who then is man and who is beast?

2. Jeremia 27 : 6 – And now have I given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar the king of Babilon, my servant; and the beasts of the field have I given him also to serve him.

The above verse refers only to the “beasts of the field” and not to herds or flocks.

Who are these beast of the field?

3. Jeremia 31 ; 27 – “Behold the days come sayeth the Lord, that I will sow the house of Israel and the house of Judah, with the seed of man and the seed of beast.

Take note that there is no reference to the seed of herd and flock.

4. Leviticus 20 : 15-16 – “ And if a man lie with a beast, he shall surely be put to death: and ye shall slay the beast. And if a woman approach unto any beast, and lie down thereto, thou shalt kill the woman, and the beast : they shall surely be put to death ; their blood shall be upon them” – Once again no reference to herd or flock.

Why would God command the death sentence for a four legged animal which does not have any reasoning power or emotion? – How can any four legged animal have it’s blood upon it? Who then is this beast that can have his blood upon him?

There are a hundred verses in the Bible that refer to the beast of the field and all these descriptions clearly fit the black nations of the world also known as the negro.( Sorry but this is a fact unless you are able to identify another beast)

What does God say about the mixing of man and beast which offspring carries the name of “bastard”.

Deuteronomy 23 : 2 – A bastard shall not enter into the congregation of the Lord: even to the 10th generation shall he not enter into the congregation of the Lord.

Verse 2 refers to the heathen nations – An Ammonite or Moabite shall not enter into the congregation of the Lord: even to their 10th generation, shall they not enter into the congregation of the Lord “for ever”.

It is so clear how God feels about the “bastard” and also the “heathen” nations and nothing has changed or set aside ,God’s decisions. The modern day churches and the liberalists however would go out of their way with so called sympathy to change the word of God for the sake of all groups. That is not what God has desired!!

For more clarity on the above I insert a writing from Thomas O’Brien on the subject :

The Seventh Commandment Forbids Race Mixing

(From VERBOTEN: Eleven Biblical Essays on Subject Carefully Avoided by Today's Clergy)

By Thomas O'Brien the Seventh Commandment states, "Thou shall not commit adultery." We have been led to believe

that means sexual relations with another's spouse.

The Tenth Commandment states, "Thou shall not covet thy neighbor's wife" nor any other possession of your neighbor.

Your minister will tell you, both Commandments mean the same thing. Do you believe, for one moment, that with only Ten Commandments, God would duplicate? No, I do not believe any reasonable person would. If just thinking about it is a sin, then it is only common sense that the actual act is also sin. This makes the Seventh Commandment absolutely superfluous. If God wished to repeat for emphasis as he does many times in the Bible, he would have put the two statements into one Commandment, connected them saying, "Again I say unto you."

The Billy Grahams of the world do not want you to know the true meaning of the Seventh Commandment. WHY? Let us investigate. As you know, every civilization, invention or achievement has been accomplished by the White Race due to two facts. First, God breathed living spirit into you, his physical offspring through Adam. Second, he gave you a large pre-frontal section of the brain, which is smaller in the Asiatic and almost non-existent in the Negro. It is this section which allows you to think in the abstract. The Negro can score fairly well with the simpler questions in an I.Q. test, but it comes to the abstract questions, he is hopelessly lost. God's spirit allows you to subjugate physical love for spiritual. Your love for your wife and family goes far beyond the physical. With a Negro any woman will do, even if she is dead. I only ask that you approach this subject with an open mind. Use the tremendous reasoning power which God has given only to you, the White Man and White Woman.
Many words in the English language have three basic forms, noun, verb and adjective. Occasionally the word will have other less important forms. Usually the last few letters are changed to denote tense, sex or change the verb to an adverb, etc. None of this however changes the basic meaning of the word. Now, using any Standard Dictionary, read the definitions of all the different forms of the word "adultery." Adulterant - a substance that adulterates. Adulterate - to make inferior, impure, not genuine, etc., by adding a harmful, less valuable, or prohibited substance. - To debase by adding inferior material or elements. Adulterated - made inferior or impure, does not conform to legal standards of purity. Adulteration - an adulterated su bstance. Adulterer - male, who adulterates. Adulteress - female, who adulterates. Adulterine - due to adulteration. Adultery - voluntary sexual intercourse between a married man and a woman not his wife, or between a married woman and a man not her husband. ALL OF A SUDDEN THE MEANING OF THE WORD IS CHANGED. DOES NOT THIS STRIKE YOU AS STRANGE?

To continue our study we must now look up another word which is tied in very closely to adultery. The word is "bastard" and supposedly means a child of unwed parents. You will find it in your Bible, the 23rd chapter of Deuteronomy, the 2nd verse: "A bastard shall not enter the congregation of the Lord, even unto the tenth generation, nay even forever.” (Most modern translations omit the last three words.)

If a bastard is a child of unwed parents, would someone please explain how could there possibly be a tenth generation bastard? How ridiculous, how asinine, how absurd; how stupid do they think we are? Most well meaning Christians accept this explanation only because they just never stopped to think about it.

Your dictionary defines "bastard" as an impure, imperfect or inferior product. It also says "a child of unwed parents," however this is not a definition, it is merely a statement that the word is applied to a child of unwed parents. The Oxford English Dictionary states, a bastard is a "mongrel, hybrid, or inferior breed."

Now we are really going from the sublime to the ridiculous: you are supposed to believe that this child is impure, imperfect and inferior because you neglected to pay $2.00 to an oppressive government for the privilege of being married and having children. In some countries, you could get a marriage license, years after the child was born so, simply by paying this fee; a genetic change took place, and your child was no longer a bastard.

The word bastard is incorrectly translated from the Hebrew word "mamzer" which means mongrel or mixed seed. See Strong’s Exhaustive Concordance.

Years ago there was no such thing as a marriage license; parental permission was granted on both sides, and that was that. As man-made laws gradually replaced God's laws, the state started to control your life. To put teeth in this law, they would not recognize the child; he became a social outcast, could not even inherit family name, title or property. Now I am not against marriage laws, they are necessary for the sanctity of home and family. This is one of the man-made laws that are good. It is essential to the White Man's culture, however God's laws were far more strict, therefore better. If the parents are of the same race, the fact that one or both, are single, married to someone else, or to each other, could not possibly have any effect on their offspring. The connotation here is strictly physical, not moral, and definitely not religious as the Jews claim.

IF YOU DISOBEY THE SEVENTH COMMANDMENT, COMMIT ADULTERY (mongrelize with a non- White) AND CONCEPTION TAKES PLACE, THE CHILD IS A MONGREL (bastard). HE IS IMPURE, IMPERFECT AND INFERIOR PHYSICALLY, MENTALLY AND IS AN ABOMINATION IN THE EYES OF GOD. BECAUSE THE OFFSPRING IS NON-WHITE, A MONGREL.

Your bleeding heart liberals will scream "how terrible, how cruel, it is not the child's fault.” Granted, it is not his fault, yet that does not alter in any way the fact that he is what he is, a mongrel that is only capable of producing more mongrels. Cruel, perhaps to some, but that is God's Divine Law, and SO BE IT.

Let us see how our Father in Heaven feels about mongrelizing. We refer you to the 26th chapter of Numbers. I will quote from the Ferrar Fenton Bible, the wording in your King James has been weakened but the meaning is the same.
"But Israel remained at The Acacia Woods, and the people polluted themselves by fornication with the women of Moab, who invited the people to the sacrifices of their gods. So the people ate, and worshipped their gods, and Israel joined itself to Bal-peor. Therefore the Ever living was angry with Israel, and the Lord said to Moses "Seize the whole of the chiefs of the People and hang them before the Ever living in open sunlight, so that the burning anger of the Lord may be turned from Israel Consequently Moses said to the rulers of Israel, "each of you slay the men who have joined themselves to Bal-peor. "

But a prince of the children of Israel went and brought to his brothers a Midianitess, in the sight of Moses, and in the sight of the Parliament of the children of Israel, while they were weeping at the door of the Hall of Assembly. When Phineas the son of Aliazer, the son of Aaron the priest saw it, he arose from among the Parliament and took a javelin in his hand, and went after the Israelite into his tent, and stabbed both the man of Israel and the woman through their bodies, and arrested the plague upon the children of Israel. But those who died from the plague were twenty-four thousand.

Then the EVERLIVING spoke to Moses commanding "Phineas the son of Aliazer, the son of Aaron the priest has turned death away from the children of Israel, by the zeal with which he was zealous for Me among them. Therefore I command to give to him the bond of peace; and he and his heirs after him shall have an enduring priesthood, because he was zealous for his God; therefore he shall expiate for the children of Israel. “
From the Epistle of Jude, seventh verse: "Even as Sodom and Gomorrah, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.”

In conclusion, these two words "adultery" and "bastard" could not be changed in all their forms because they have always been used extensively in the sciences and industry. Just for example, those of you who work with tools are familiar with a "bastard file." It is aptly named, being a tool used to correct an imperfect or inferior product. Unfortunately for the liberals, there is no such tool to correct, or even improve, a child who is imperfect and inferior

No scientist, no Jew psychiatrist, no liberal professor, no minister, no priest, no politician, not even our senile Supreme Court can improve a child genetically; only your Creator could do that, and I am sure He has no intention of doing so. To the non-whites who may have read this article, it pains me ever so deeply to point out your inadequacies, but I must tell the truth, there is no alternative. You see we Whites have to prepare ourselves for an after-life with our Father, YOU DO NOT.