De media en rassenvermenging

 

Rassenvermenging propaganda.

De media hebben een groot aandeel in het promoten van rassenvermenging. Door middel van speelgoed, muziek, clips, films en reclames raken de kinderen al jong gewend aan gekleurde echtparen. Op de meeste radiostations hoor je de hele dag jazz-muziek wat niet bij onze westerse cultuur en historie past. Door hersenspoeling zijn we onze eigen muziek en kunst kwijtgeraakt en hebben we nu jazz, hiphop en allerlei andere herrie. Ook onze danskunst is tot de achtergrond verdrongen en heeft plaats gemaakt voor de danskunst uit de negercultuur die geheel anders is dan de onze. De huidige blanke jeugd, danst geheel anders dan onze voorouders deden. Ook dansen onder invloed van drugs of alcohol, brengt zedelijke ontaarding waarbij de wáre danskunst verdwijnt.
Gemengde huwelijken waren in geheel Amerika, bij de wet van Jamestown 1607 tot de volgende 360 jaar, verboden. Vanaf 1967 werd dit verbod geschrapt en d.m.v. televisie en Hollywood werd interracial marriage gepropageerd. Vanaf die tijd werden door vele mensen alle christelijke normen en waarden overboord gegooid, ook door de regering. Abortus, gemengde huwelijken, hoererij, drugs, alcoholisme, echtscheidingen, porno enz. werd voor miljoenen mensen een deel van hun normale leefstijl.  We zien vooral in de showbusiness dat blank en zwart zich vermengen. 

 

kalergi plan
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9998:europa-moet-bevolkt-worden-door-sub-ras-het-bewijs&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71

Door wie wordt de media beheerd, gecontroleerd en gedomineerd? Door wie worden de onmogelijke ideeën zoals multiculturalisme en rassenvermenging, dingen die nooit hebben bestaan in de natuur en altijd jammerlijk gefaald hebben in de geschiedenis, ons opgedrongen? Wie zijn de bedenkers van de white genocide? Het zijn vooral de verkeerde joden die hier achter zitten, die hun Nieuwe Wereld Orde plan uitvoeren. Het zijn de joden waarvan Jezus sprak: Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen (Joh. 8:44).
De grootste antisemiet allertijden is wel Jezus geweest. De volgende uitspraken zijn van hem en te lezen in de Bijbel:
    - hij schold de joden uit voor "adderengebroedsel"
    - hij zei: "jullie hebben de duivel als jullie vader"
    - hij zei: "jullie vader is een leugenaar van den beginne"
Over welke joden heeft Jezus het hier? Johannes (een andere antisemiet) schrijft in Openbaringen 2:9 en 3:9 : "dat er joden zijn die zeggen joden te zijn, en het niet zijn, maar zijn een synagoge des satans."
Wanneer wij de evangeliën lezen, laat Jezus zich niet zo heel bijzonder positief uit over de Joden. Hij noemde hen huichelaars, adderengebroed, blinde leidslieden, duivelskinderen, etc.  zie Mattheus 23, en Johannes 8. Verder noemde hij hen wolven in schaapskleren, ‘schapen’ die niet van zijn stal waren, Johannes 10:26; Mattheus 10:16 7:15. Paulus heeft ook niet zo veel met de Joden op, zoals uit 1Thessalonisenzen 2:10-15 blijkt.
De geschiedenis in Jeremia 24 verhaalt ons dat er twee vijgenkorven zijn. In de ene zeer goede vijgen en in de andere korf zeer boze vijgen. Het verdere van het hoofdstuk veronderstelt dat er goede als wel kwade mensen zijn. Deze lijn kun je de hele Bijbel door lezen. Twee zaadlijnen. 

Het zijn de Kaďn-Edom-joden (khazaren en askenazen) die campagne voeren voor integratie om niet-blanken te integreren in blanke bevolkingen om zodoende het blanke ras te vernietigen (zie Openb. 2:9 en 3:9). Zij willen het blanke Adamitische ras vernietigen. Dit is geen geheim, het wordt openlijk verkondigd. Jodin Susan Sontag: “Het blanke ras is de kanker van de menselijke geschiedenis.” Zij hebben de 'smeltkroes-theorie' bedacht, welke leert dat alle tegenstellingen en moeilijkheden op te lossen zijn door een volledige door elkaar menging van alle rassen. Joden zijn de grote voorvechters van multiracialisme, maar natuurlijk niet voor hun eigen mensen. Doordat wereldwijd de meeste universiteiten beheerd worden door Joodse eugenetici, zal de waarheid omtrent rassenkunde en rassenvermenging niet geleerd worden omdat dit tegen hun belangen is.

Onderstaand een voorbeeld van hoe de schoolboeken door de jaren heen gewijzigd zijn:
Een leerboek uit 1925 meldt: 'De fijnste geesten, de diepste denkers, de edelste kunstenaars, de grootste geleerden, de geniaalste uitvinders en de moedigste ontdekkers zijn bijna zonder uitzondering Europeanen.' Vanaf de jaren zestig treft Mok zulk onverhuld Europees borstgetrommel niet meer aan in schoolboeken. Zowat elk aardrijkskundeboek van vroeger kent een lijstje met raskenmerken. Soms worden die aangevuld met wat karaktereigenschappen. 'Mongoliden zijn arbeidzaam'; en: 'De Japanner is vlijtig, zuinig en praktisch aangelegd', meldt een boek uit 1970. Het dwingende begrip 'aanleg' is een onvermijdelijke factor in de rassenomschrijvingen, laat Mok zien. Mensen van verschillende rassen zijn dus om te beginnen al niet gelijkwaardig, want ze verschillen in aanleg.'Verander de omstandigheden, dan kan blijken dat de niet vermoede aanleg toch aanwezig is. Hoe snel maakte de Japanner zich niet vertrouwd met de hem vroeger vreemde techniek! En hoe vaardig hanteert de Papoea niet in korte tijd het stuur van een bulldozer!' citeert Mok een aardrijkskundeboek uit 1960. Wie had dat kunnen denken, is de achterliggende gedachte, dat die primitieve Japanners of Papoea's het nog zover zouden schoppen.Een extra dimensie aan schoolboeken geeft het toenemend gebruik van foto's als illustratie bij de indelingen in rassen, vanaf de jaren veertig. Mok constateert dat in deze opsommingen de blanke per definitie als eerste is afgebeeld. Fotoreeksen tonen trotse, goed verzorgde blanken en angstige, onverzorgde kleurlingen. De begeleidende tekst spoort de leerling aan naar raskenmerken te zoeken op de gezichten. Nog fraaier dan de rassenonderscheidende foto's is het commentaar bij de foto's die de lopende tekst in aardrijkskundeboeken begeleidt. 'Hier zien wij een ontwikkelde Negerfamilie, waaraan de raskenmerken duidelijk opgemerkt kunnen worden', zegt een fotobijschrift uit 1961. Het ontwikkeld zijn van kleurlingen wordt zo tot iets speciaals gemaakt, constateert Mok. Vooral het blijven gebruiken van rassenindelingen, met normen en al, na de Tweede Wereldoorlog verbaast de onderzoeker. Zij had verwacht dat Europa nadien wel voldoende zou hebben begrepen dat van het onderscheiden van rassen niks goeds komt. Tot haar tevredenheid treft ze het begrip 'ras' na 1992 niet meer aan in leerstof voor het voortgezet onderwijs. Mieke Zijlmans

Goed beschouwd is het een strijd tussen goed en kwaad, tussen Jakob en Ezau.

De zionistische medialogica gaat verder door te beweren dat het verschil in intelligentie tussen de slimste en de domste blanke groter kan zijn dan het gemiddelde verschil tussen negers en blanken. Hieruit concluderen zij dat er helemaal geen rassenverschil is. Ziet u hoe deze ‘logica’ werkt?

Plannen die de joden hebben voor het vernietigen van het blanke ras:

1. Haal zoveel mogelijk niet blanken binnen
- Arbeidsmigratie in de jaren '60 en '70
- Migratie van azielzoekers

2. Zorg voor gelijke rechten voor de autochtone en allochtone bevolking
Hierdoor zijn interraciale relaties legaal

3. Promotie van interraciale relaties
Zenders als MTV, TMF etc laten voortdurend zien hoe cool negers wel niet zijn. Hoe 'cool' het is om als een neger te leven en met een neger samen te zijn. Ook andere mediakanalen zijn hierbij betrokken

4. Zorg voor een dalend geboortecijfer onder blanken
- De media benadrukt voortdurend dat we maar op latere leeftijd kinderen moeten krijgen. Dat we maar moeten wachten tot laat in de dertig. De bevolkingsaanwas vertraagt dan echter behoorlijk. Uit onderzoek is nu ook gebleken dat de kans op borstkanker bij vrouwen aanzienlijk toeneemt bij het krijgen van kinderen op latere leeftijd
- promotie van feminisme en homosexualiteit heeft ook een dalend geboortecijfer tot gevolg. Door feminisme komt de carriere voor vrouwen steeds vaker op de eerste plaats. Het krijgen van een kind wordt weer op de lange baan geschoven en vaak afgesteld.

The Race Mixing Agenda:
https://www.youtube.com/watch?v=PHu3hTH9iU0

Ook in de politiek streeft men naar rassenvermenging. Opvallend dat de voorstanders bijna allemaal joden zijn.
http://www.brusselsjournal.com/node/3764

Nu zou men deze website kunnen beschouwen als antisemitisch. Doch de meeste mensen hebben een geheel verkeert beeld bij wat anti-semitisme inhoud. Antisemitisme houdt in dat men afstammelingen van Sem, dus Semieten, discrimineert en of lastig valt op een of andere wijze. Antisemitisme wordt meestal opgevat als haat of weerstand tegen Joden en het Jodendom, wat ons inziens te eenzijdig gericht is. Immers, Joden zouden hun afkomst van Juda dienen te herleiden, wat in de meeste gevallen niet lukt, aangezien het merendeel der Joden van Askenazische afkomst is, waarover verschillende professoren van de universiteit in Tel Aviv wetenschappelijke boeken hebben geschreven (o.a.. prof. dr. Paul Wexler, prof. dr. S. Sand, prof. dr. Finkelstein en anderen meer). Verder zijn de Joden die wel van Juda afstammen in minderheid en slechts een deel van één stam van Israël en vertegenwoordigen zij niet gáns Israël, dat wil zeggen, de 12 (13) stammen. Leden van de 12 (13) stammen zijn in de verstrooiing gegaan onder andere namen, en zijn oa. in het Westen van Europa in de kustlanden vertegenwoordigd volgens oude annalen. Zij zijn dus eveneens Semieten, daar Sem een zoon van Noach is, waaruit Jakob -die de naam Israël ontving- is voortgekomen. Jakob ontving 12 zonen, waarvan Jozef het eerstgeboorterecht ontving, dat toegewezen werd aan Efraim en Manasse, zodat er in feite 13 stammen ontstonden. In feite zijn álle 12 dan wel 13 stammen in de verstrooiing gegaan volgens de Bijbelse gegevens in de brief van Jakobus 1:1, en Handelingen 26:7, onder de noemer 'Verloren schapen van het Huis Israels', waarbij het restje Joden wat nog in Palestina vertoefde blijknaar niet meer meetelde.
Wij als nakomelingen van deze 12, dan wel 13 stammen in de verstrooiing, wonend in de kustlanden van Noord West Europa, waar de aan koning David beloofde bestelde plaats is, zie 2Samuel 10:7, beroepen ons erop échte Semieten te zijn, die anti-semitisme verwerpen en vredelievend hun weg wensen te gaan, vertrouwend op de God van de twaalf stammen Israels.

Wat is Antisemitisme?         no. 750