Stop rassenvermenging van mensen

Onze moederaarde wordt niet door één mensheid bewoond, maar is bevolkt met honderden rassen, stammen, volken, ieder met hun eigen erfelijke lichaamskenmerken, geaardheid en karakter en met onderling volkomen verschillende levenseisen.
Wanneer volkeren zich gaan vermengen verdwijnen de eigenschappen van beide volkeren, want de nakomelingen hebben niets met de cultuur en geschiedenis van hun voorvaderen. Zij zijn er niet meer trots op omdat ze er geen binding mee hebben. De identificatie en binding van mensen met een bepaalde plek op aarde heeft een psychologisch en emotionele betekenis. Zo’n binding uit zich o.a. in de streektaal en dialecten en in bepaalde gewoonten, religie, feesten en gerechten. Dit geeft een identificatie met ‘thuis’. De verschillen tussen volkeren geeft kleur aan de samenleving. Wanneer eigenschappen van volkeren verdwijnen door vermenging, verdwijnt ook de kleur uit de samenleving. Gevolg is dat je een zéér saaie wereld zou krijgen, want in elk land is dan alles hetzelfde behalve de natuur. Je hoeft dan niet meer op vakantie te gaan om andere culturen te proeven, simpelweg omdat ze er niet meer zijn.

Het is toch prachtig dat wij Nederlanders onze klompen, tulpen en molens hebben en dat de Turken en Afrikaners hun eigen trots weer hebben? Wij zijn trots op de cultuur, muziek, architectuur, literatuur en taal van ons land, evenzo is ook de Turk en Afrikaan trots op zijn cultuur en zal strijden voor het behoud ervan.

De praktijk en geschiedenis leert ons dat twee of meer verschillende volkeren, zéér moeilijk met elkaar kunnen samenleven.

Vermenging kan een oorzaak van kanker zijn, want elke halfbloed heeft een identiteitscrisis. Hij of zij voelt zich nergens echt thuis. Dit heeft onrust tot gevolg, want als jij je ergens thuis voelt, dan ben je daar op je gemak en ontspannen, dan ervaar je dat je geaccepteerd en geliefd wordt. Onrust in je leven zorgt voor spanning en spanning veroorzaakt actieve cellen. Wanneer deze spanning er jarenlang is, van jongs af aan al, dan kan dit leiden tot kanker. In bastaarden vinden we onenigheid in hun innerlijk. De buitenste eigenschappen moeten in harmonie zijn met de innerlijke eigenschappen tot in het kleinste atoom en molecuul. Een bastaard heeft de helft van de natuur en behoeftes van een blanke en de helft van natuur en behoeftes van bijv. een zwarte. Dit geeft innerlijke verdeeldheid. Vanaf de conceptie strijden de genen van twee verschillende samengekomen ouders om de voorrang. En deze strijd zal er altijd blijven. Wanneer er spanning tussen twee volkeren is leidt dit tot onderlinge afstand en liefdeloosheid. Dat vermenging een oorzaak van kanker kan zijn, willen en kunnen de doctoren en wetenschappers niet bevestigen omdat ze bang zijn van racisme beschuldigd te worden, waardoor ze hun baan kunnen verliezen. Maar elk nadenkend mens weet dat spanning en liefdeloosheid niet goed zijn voor het lichaam.

Vermenging tussen bijvoorbeeld een Nederlander en een Ghanees, geeft een halfbloed kind die geen identiteit heeft, want het kind is geen Nederlander en geen Ghanees. Of moeten we het kind een NeGha noemen? Het kind zal zich ook nooit ergens thuis voelen, zowel niet in Nederland als in Ghana, want het heeft geen band met het vaderland, het heeft geen wortel, geen plek waar zijn ‘roets’ liggen, waardoor het ook geen land of plaats heeft om voor te vechten. Dit wordt door halfbloeden zelf bevestigd. Het kind blijft zijn leven lang worstelen met een identiteitscrisis. Het bezit ook geen trots voor zijn vaderland en de daar geldende gewoontes. Ik als volbloed blanke Nederlander van vreemde smetten vrij, voel mij verbonden met dit land en volk en ben trots op de klompen, tulpen, molens en boerderijen en zal strijden voor volk en vaderland indien dat nodig mocht zijn. Evenzo is een Ghanees ook trots op zijn land en cultuur. Maar waar moet een halfbloed trots op zijn?Gemengde huwelijken van autochtone Nederlanders met partners van Turkse of Marokkaanse komaf dragen niet bij aan de integratie van deze minderheidsgroepen. Jongeren die gemengd trouwen, komen veelal los te staan van de groep waar zij uit voortkomen. Ze zijn geen wegbereiders, ze blijven uitzonderingen. Dat concludeert de sociologe Leen Sterckx in haar proefschrift Trouwen met een vreemdeling waarop ze vandaag promoveert aan de Universiteit van Amsterdam. 'Het is ijdele hoop te verwachten dat gemengde paren bevolkingsgroepen nader tot elkaar brengen. Een gemengd huwelijk leidt niet of nauwelijks tot emotionele banden tussen de familie en de vriendenkring van de partners.'
http://www.volkskrant.nl/leven/geen-integratie-door-gemengde-huwelijken~a3763161/

Wij zien dan ook dat ons blanke Nederlands volk haar identiteit aan het verliezen is, zowel in Nederland als in andere landen, en dit is een zéér ernstige zaak. Het doet mij pijn in het hart wanneer ik gemengden over straat zie lopen en ons volk ten onder zie gaan. Want wanneer een volk haar identiteit verliest, is het gedoemd om onder te gaan. Daarom is rasvermenging gelijk aan identiteits-zelfmoord. Rasvermenging vernietigd ons, ons land en onze broeders en zusters wereldwijd. Een gemengde natie heeft geen identiteit, geen geschiedenis en geen cultuur. Dit geld voor elk land en elk ras.

   

In de grote steden van alle Europese landen zijn er nu al zogenoemde no-go-zones. Gebieden die beheerst worden door buitenlanders en waar het levensgevaarlijk is om te komen, zeker in het donker. Met de komst van de buitenlanders (ongeacht wat voor huidskleur) in ons land zijn de criminaliteitcijfers enorm gestegen. Met de komst van de Polen als gastarbeiders in ons land, zijn de inbraken gestegen en wordt het milieu in grotere mate vervuild. Het jaarlijks aantal geregistreerde misdrijven per 100000 inwoners in Nederland steeg van 115 in 1960 naar 205 in 1970, naar 501 in 1980, naar 761 in 1990, naar 817 in 2000. Dit is een toename met een factor 7.

Rassen vermenging lijdt vroeg of laat onherroepelijk tot degeneratie!

Rassen vermenging is verraad aan je eigen volk!!!
Wanneer een Ghanees zich vermengt met een Eskimo, pleegt hij verraad aan zijn eigen volk.
Liefde voor een ander ras is onmogelijk, zonder om je eigen ras te haten, want liefde en huwelijk
 met een een ander ras veroorzaakt een bastaard die niets meer van doen heeft met één van beide
rassen waaruit hij / zij is voortgekomen.

Moeten wij de andere volkeren dan haten of uitroeien? Nee, alle rassen zijn uniek (apart) en moeten ook allemaal uniek (apart) blijven. Het is zaak om je niet te vermengen, nog een verbond met andere vreemde volkeren aan te gaan. Hoe wij moeten staan tegenover andere rassen heeft Albert Schweitzer als volgt gesteld: Men moet zich nooit verbeelden om van negers blanken te kunnen maken, noch naar de ziel, noch naar het lichaam. Laat elk volk en elk land zijn eigen taal, cultuur, religie en eigenschappen behouden. Verschillende rassen kunnen nooit in vrede samenleven in één land, dit bewijst de geschiedenis en de hedendaagse praktijk. De verschillen zijn te groot om samen te kunnen leven. Dit feit moeten we onder ogen durven zien! Een oude wijsheid zegt; dat men zijn vrouw dichtbij huis moet zoeken. Dus iemand die aan jou verwant is.
In de Verenigde Staten is jarenlang een wetgeving geweest die het huwelijk verbood tussen een zwarte en een blanke. Ook werd rassensegregatie veelvuldig toegepast. Zwarten moesten bijvoorbeeld gebruik maken van aparte restaurants, openbare toiletten en scholen. Ook in Duitsland en Zuid-Afrika is dit toegepast. Dit soort wetten waren er om rassenvermenging te voorkomen. Het verbod op gemengde huwelijken zou vandaag weer ingevoerd moeten worden in Nederland, Europa en de hele wereld. Anders zal, menselijk gesproken, het blanke ras ten onder gaan.
Een ras kan alléén dan blijven voortbestaan, wanneer het zijn bloed en geest van vreemde smetten vrij houdt.

Wien Neêrlandsch bloed door d'aderen vloeit,
    Van vreemde smetten vrij,
Wiens hart voor land en koning gloeit,
    Verheff' den zang als wij:
Hij stell' met ons, vereend van zin,
    Met onbeklemde borst,
Het godgevallig feestlied in
    Voor vaderland en vorst.

In "The Brainstorming of Christendom", wat ek in 1989 gelees het, het die Amerikaanse skrywer, brig-genl Gordon Mohr, die volgende verklaar:
"As u goed na die 23 groot beskawings kyk wat daar die laaste 6000 jaar op die aarde gewees het, sal u opmerk dat elkeen van binnekant vernietig is deur morele en geestelike omverwerping, en dit as gevolg van die feit dat hulle rasse gemeng het!" (H. Klapwijk, Somerset Wes)

Het platteland, het boerendom is de beste en onmisbare bewaarplaats, de altijd wellende bron van het instand houden van een zuiver ras.